Prawo gospodarcze

Ochrona danych osobowych – nadchodzące zmiany

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L. 119, z 4 maja 2016 r.; dalej: „Rozporządzenie”), przez wielu określane mianem ewolucyjnego, weszło w życie dnia 27 kwietnia 2016 roku. Od 25 maja 2018 roku ma być bezpośrednio stosowane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polskę. Niesie ono za sobą szereg zmian – przedsiębiorcy mają więc niecałe dwa lata na przystosowanie się do wymogów Rozporządzenia. Obowiązująca obecnie dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 23/11/1995; dalej: „Dyrektywa”), tworzona była w połowie lat 90., co skutkuje niedostosowaniem przepisów do wielu istotnych przemian technologicznych i realiów XXI wieku. Ponadto, każdy kraj członkowski wdrażał Dyrektywę „po swojemu”, co skutkowało późniejszymi różnicami w regulacji poszczególnych kwestii, czasem nawet w obrębie tego samego państwa (niemieckie landy), a tym samym mogło być źródłem nieporozumień.(więcej…)

Prawo konkurencji

Na czym polega naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać dokonane nie tylko przez przedsiębiorcę, ale także przez osobę, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.(więcej…)