Dobra osobiste

Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste

Katalog dóbr osobistych człowieka, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, dalej: „k.c.”), obejmuje dobra osobiste takie jak:

  1. zdrowie,
  2. wolność,
  3. cześć,
  4. swobodę sumienia,
  5. nazwisko lub pseudonim, wizerunek,
  6. tajemnicę korespondencji,
  7. nietykalność mieszkania,
  8. twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą i racjonalizatorską.

Bezspornym jest, że katalog ten jest katalogiem otwartym, co oznacza, że istnieje możliwość objęcia ochroną prawa cywilnego także innych – niewskazanych w treści art. 23 k.c. – dóbr osobistych, tj. uznanych przez system prawny wartości obejmujących fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie (zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, str. 160-161). (więcej…)

Dobra osobiste

Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych. Rewolucyjny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Prawo do prywatności to jedno z dóbr osobistych objętych ochroną na podstawie art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Nie ulega wątpliwości, że prawo, o którym mowa powyżej, to dla każdego z nas jedno z najdonioślejszych – obok prawa do ochrony życia, wolności słowa czy też gwarancji nietykalności i wolności osobistej – wartości niemajątkowych zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Dobra osobiste, to zgodnie z poglądem ugruntowanym w nauce prawa, uznane przez system prawny wartości obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie (zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005, str. 160-161). Są one niezbywalne i nierozerwalnie związane z człowiekiem, co oznacza, że przysługują one każdemu z nas.(więcej…)