Nowelizacja ustawy o KRS

 

Z dniem 1 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161).

Zmiany i jak zwykle trochę zamieszania, albowiem nowe przepisy wymagają niestety zapoznania się od początku ze zmienioną procedurą rejestrową.

 

Cel nowelizacji

Celem nowych przepisów jest „udoskonalenie” obowiązującej dotychczas tzw. zasady jednego okienka polegającej na tym, że przedsiębiorcy rejestrujący spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „KRS”) składali dotąd włącznie z wnioskiem o rejestrację również wnioski o nadanie numeru NIP (Urząd Skarbowy), REGON (Główny Urząd Statystyczny) oraz formularze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W praktyce zasada ta jednakże paradoksalnie opóźniała nadanie ww. numerów, albowiem to sąd rejestrowy  zobowiązany był przekazać złożoną przez wnioskodawców dokumentację do odpowiednich urzędów, co nie sprzyjało przyspieszeniu procedury rejestrowej. Wobec tego, przedsiębiorcy w celu szybszego uzyskania nr NIP i REGON dających możliwość faktycznego działania, występowali odrębnie do odpowiednich urzędów o nadanie tych numerów. Rezultat był taki, że zasada jednego okienka de facto nie spełniała założeń ustawodawcy w postaci usprawnienia postępowania rejestrowego.

 

Jakie zmiany?

  1. Automatycznie nadawany NIP i REGON

Wpis spółki do rejestru KRS polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Natomiast NIP i REGON będą automatycznie zamieszczane w rejestrze po ich przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Oznacza to, że numery NIP i REGON będą nadawane automatycznie podmiotom wpisanym do KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru lub jego zmiany, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

  1. Oświadczenie o braku NIP-u i REGON-u

Spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, stowarzyszenia, fundacje we wniosku o wpis do rejestru zamieszczają informację, że nie wystąpiły o uzyskanie NIP, REGON, chyba że zgłaszają je do rejestru.

  1. Formularze do US, GUS, ZUS

Uchylony zostaje obowiązek składania, wraz z wnioskiem do KRS, formularzy do US, ZUS, i GUS, co skraca czas przygotowania wniosków o rejestrację. Przedsiębiorcy będą mieli natomiast obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego (GUS, ZUS), identyfikacyjnego (US), co do zasady w terminie 21 dni od dnia zarejestrowania spółki. Co istotne zgłoszenie aktualizacyjne ZUS i GUS jest składane wraz ze zgłoszeniem identyfikacyjnym US do naczelnika urzędu skarbowego.

  1. Ograniczenie liczby PKD

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w liczbie jednak nie większej niż 10, co w praktyce ułatwia znacznie wypełnianie wniosków. Nie będzie trzeba, jak dotychczas wpisywać wszystkich wymienionych w statucie (umowie) działalności. Konieczne będzie jednak wskazanie tzw. działalności przeważającej. Umowa spółki może natomiast zawierać szerszy katalog tych działalności.

 

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania rejestrowego i w konsekwencji skrócenie okresu od momentu złożenia wniosku o wpis do KRS-u do chwili faktycznego podjęcia działalności. Jak będzie, zobaczymy, bo jak wiemy przepisy przepisami, a życie życiem.

Kontakt: adw. Małgorzata Jaśkiewicz, m.jaskiewicz@jp-adwokaci.pl, +48 606 852 838