Cennik

Cennik i standard pracy

Adwokat Poznań cennik – tak często Klient naszej Kancelarii weryfikuje jakiego wynagrodzenia może oczekiwać prawnik z tytułu świadczenia pomocy prawnej, udzielenia porady prawnej. Niestety żadna kancelaria adwokacka nie umieszcza takich informacji na stronie internetowej. Dlaczego? Kancelaria może bowiem wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnych klientów wskazać, jaka jest stawka za oczekiwaną pomoc.

Cennik usług prawnych kancelarii zamieszczony na jej stronie internetowej, z którym każdy z Państwa może się zapoznać, może doprowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi, stanowi to bowiem naruszenie przez adwokata Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Jak zatem dowiedzieć się, jaka jest cena za udzielane porady prawne, ile kosztuje obsługa prawna firm, prowadzenie spraw sądowych (np. rozwód, alimenty)? Najdokładniejszej informacji na temat opłat związanych z udzieleniem porady prawnej oraz tym, ile trzeba zapłacić za obsługę prawną, sporządzenie umowy, pisma procesowego, dochodzenie odszkodowania, prowadzenie postępowań sądowych itp. udzieli nam sam adwokat. Ceny za udzielnie pomocy prawnej są zawsze indywidualnie ustalane przy uwzględnieniu potrzeb klientów. Różnią się w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, jej stanu, przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, nakładu pracy prawników, osobistej sytuacji Klienta. Niekiedy na wysokość cen za pomoc prawną ma również wpływ miejsce świadczenia usług. Obserwuje się bowiem, że ceny w większych miastach, np. Poznań, Kalisz, Warszawa, Wrocław, Szczecin są wyższe niż w miastach mniejszych, np. Śrem, Środa Wlkp., Szamotuły, Gniezno.

Zgodnie ze standardami pracy naszej kancelarii, przed przystąpieniem do sprawy dokonywana jest szczegółowa analiza okoliczności faktycznych konkretnego przypadku oraz przepisów prawa i na jej podstawie udzielana jest Klientowi rekomendacja, co do możliwości prawnego działania. Ostatecznie cena za pracę adwokatów uzgadniana jest zawsze z Klientem przed przystąpieniem do sprawy, tak aby, np. potrzeba uiszczenia dodatkowych kosztów „nie zaskoczyły” go na późniejszym etapie prowadzenia jego sprawy. Umowa naszej Kancelarii z Klientem — zgodnie z zasadami transparentności — jednoznacznie wskazuje, jakie są koszty wynagrodzenia Kancelarii i przesądza o zakresie zaangażowania adwokata. Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje różne możliwości ukształtowania wynagrodzenia w zależności od potrzeb konkretnego Klienta, do którego należy wybór jednego z niżej wskazanych sposobów rozliczenia.

  • Wynagrodzenie ryczałtowe za pomoc prawną w konkretnym postępowaniu sądowym – w ramach wynagrodzenia Kancelaria proponuje prowadzenie sprawy za określoną z góry kwotę, która zasadniczo nie powinna ulec podwyższeniu; w postępowaniu sądowym może dojść do wielu nieprzewidywalnych „wydarzeń”, które mogą wpłynąć na długość sprawy i zwiększyć nakład pracy adwokata. Wynagrodzenie ustalone wg tych zasad zabezpiecza Klienta (strony postępowania sądowego), który z góry wie, ile będzie musiał zapłacić za usługi prawne adwokata.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe (obsługa prawna firm) – w ramach wynagrodzenia Kancelaria proponuje świadczenie usług będących przedmiotem konkretnej oferty, w zamian za określone z góry miesięczne wynagrodzenie, na którego wielkość nie będzie miał wpływu rozmiar i rodzaj zleconych prac.
  • Wynagrodzenie godzinowe – w ramach wynagrodzenia godzinowego Kancelaria proponuje świadczenie usług będących przedmiotem oferty, w zamian za wynagrodzenie za każdą godzinę pracy prawnika, której wysokość jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Wysokość ta zależy bowiem od kilku czynników, w tym przede wszystkim od specyfiki prowadzonej działalności/rodzaju sprawy. Wykaz godzin wraz z podaniem przedmiotu zlecenia oraz czasu poświęconego na jego realizację stanowi załącznik do każdej faktury VAT.
  • Wynagrodzenie za dokonane konkretnej czynności – w przypadku systemu wynagradzania za konkretne zlecenie, Kancelaria dokonuje indywidualnej wyceny sprawy, za udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego, umowy, reprezentację na rozprawie sądowej, analizę dokumentów zgromadzonych w postępowaniu procesowym,
  • Wynagrodzenie mieszane – w każdej sprawie możliwe jest indywidulane ustalenie zasad wynagradzania adwokata, o ile nie sprzeciwia się temu prawo, o czym mowa poniżej.

Regulacją prawną, która winna być przestrzegana przy ustalaniu wynagrodzenia adwokata są przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego adwokatów oraz radców prawnych, które jest uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych). Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego nie jest jednak przez powyższe przepisy uregulowane w sposób definitywny. Określa ono wyłącznie stawki minimalne za prowadzenie określonego rodzaju sprawy, świadczenie określonej usługi.

Jeśli masz pytanie, ile kosztuje porada prawna zadzwoń każdego dnia w godzinach pracy naszej Kancelarii, tj. 9.00-17.00.