Prawo Rodzinne Adwokat Poznań

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki rodzinne: majątkowe i niemajątkowe. Źródłem prawa rodzinnego jest nie tylko Kodeks rodzinny i opiekuńczy, lecz także kodeks cywilny oraz ustawy szczegółowe.

Nasz Kancelaria Adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych: rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Zakres usług obejmuje porady, opinie prawne, sporządzanie pism oraz reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania, od rozmów przedsądowych po postępowania przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i Sądem Najwyższym. Każdy nasz adwokat prawo rodzinne Poznań prowadzi sprawy o separację oraz o rozwód, które zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są efektem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a także sprawy cywilne będące następstwem powyższych spraw np. sprawy o podział majątku, o alimenty czy ustanowienie opieki nad dzieckiem.

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne zwykle wiążą się z silnymi emocjami i brakiem porozumienia małżonków, co niewątpliwie ma wpływ na dzieci. Z tego względu, wymagają one od adwokatów i radców prawnych wyczucia, dyskrecji. Adwokaci naszej Kancelarii zapewniają pełne zaangażowanie w sprawę i indywidualne podejście, co gwarantuje jak najlepsze zapoznanie się z okolicznościami konkretnego przypadku i właściwe podejmowanie czynności procesowych. Jesteśmy świadomi tego, że prowadzenie spraw obejmujących prawo rodzinne z uwagi na szczególną specyfikę i dynamikę, wymaga stałego kontaktu adwokata z Klientem. Sprawami rodzinnymi zajmujemy się w sposób dyskretny i rzetelny mając zawsze na uwadze najlepszy interes Klienta. Znajomość prawa rodzinnego i doświadczenie poparta wieloletnią praktyką w postępowaniach sądowych pozwala nam niejednokrotnie na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia spraw rodzinnych już na etapie pozasądowych jak i przed sądami powszechnymi.

Zakres usług adwokackich z zakresu prawa rodzinnego

Rozwód i separacja

czas na wszystkie działania

Reprezentujemy Klientów przed sądami. Prawo rodzinne zawiera w sobie, m.in. rozwody Poznań. Nasz adwokat od spraw rozwodowych zadba o uregulowanie wszystkich spraw związanych z rozwodem i separacją. Kancelaria prowadzi sprawy o:

 • rozwód bez orzekania o winie,
 • rozwód z orzekaniem o winie małżonka,
 • unieważnienie małżeństwa
 • rozwód z obcokrajowcem,
 • separacja,
 • uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych sądów zagranicznych.

Alimenty

Jako adwokaci specjalizujący się w prawie rodzinnym wspieramy interesantów w sprawach o alimenty, których obowiązek zapłaty może wynikać z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa. Reprezentujemy Klientów m.in. w sprawie o:

 • alimenty na dzieci małoletnie i uczące się,
 • alimenty na rzecz krewnego,na rzecz dziecka,
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • zasądzenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów,
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • zwrot niesłusznie płaconych alimentów,
 • egzekucje alimentów.

Sprawy majątkowe

Zapewniamy także pomoc prawną w sprawach majątkowych małżonków. W trakcie trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem doradzamy przy wyborze odpowiadającego sytuacji życiowej majątkowego ustroju małżeńskiego (rozdzielność majątkowa, wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie ograniczenie wspólności majątkowej). Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego będące konsekwencją rozwodu lub separacji albo zakończenia związku nieformalnego (konkubinatu), np. o podział majątku wspólnego małżonków, o rozliczenie konkubinatu. Zakres usług prawnych naszej Kancelarii obejmuje:

 • majątkowe umowy małżeńskie (intercyza), ustanowienie rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków i wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania współmałżonka, ustanowienie wspólności majątkowej, ograniczenie lub rozszerzenie wspólności majątkowej, uznanie umowy majątkowej małżeńskiej za nieważną
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez sąd
 • wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • zwrot wydatków lub nakładów na majątek wspólny lub osobisty,
 • ustalenie nierównych udziałów we wspólnym majątku,
 • rozliczenie konkubinatu,

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka, zapewnienie opieki, reprezentowanie go i zarządzanie jego majątkiem. Jednak w niektórych przypadkach władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem zostają ograniczone lub zawieszone lub wymagają interwencji ze strony sądu lub innych organów państwowych. Usługi obejmują:

 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 • nieprzestrzeganie przez rodzica ustalonego sposobu kontaktów z dzieckiem,
 • porozumienia wychowawcze,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • ograniczenie i zakazanie kontaktów z dziećmi,
 • zmiana postanowienia sądu opiekuńczego dotyczącego kontaktów z dzieckiem, jego pobytu, władzy rodzicielskiej,
 • sądowe ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka,
 • uznanie dziecka,
 • przysposobienie dziecka,
 • wyjazd dziecka za granicę na pobyt czasowy i stały,
 • uprowadzenie dziecka za granicę.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego prawnika, adwokata z Poznania i profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią – Umów się na spotkanie w biurze przy ul. Wyspiańskiego 11/3 w Poznaniu.