Posty z tagami: czyn nieuczciwej konkurencji

Prawo konkurencji

Na czym polega naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa? Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności…. Czytaj dalej »

Prawo konkurencji

Czy sklepy dyskontowe są uprawnione do sprzedawania produktów własnej  marki?  Wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy, w sklepach dyskontowych towary oznaczone własnymi „markami” nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej wartości obrotów. Ustanowione przez ustawodawcę ograniczenie sprzedaży towarów wprowadzanych do obrotu pod własnym… Czytaj dalej »

Prawo konkurencji

Na czym polega wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa? Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Założeniem, który legł u podstaw ww. czynu nieuczciwej konkurencji, jest ochrona klientów przed omyłkami co do tożsamości przedsiębiorstwa. Co istotne, do popełnienia… Czytaj dalej »

PRAWO KONKURENCJI

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji? Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, nieuczciwa lub zakazana reklama,… Czytaj dalej »

Prawo konkurencji

O największej zmorze handlowców. Czyli cała prawda o opłatach półkowych. Powszechnie znane jako tzw. „opłaty półkowe”, to nic innego jak czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) polegający na  pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru… Czytaj dalej »