Prawo konkurencji

Na czym polega naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać dokonane nie tylko przez przedsiębiorcę, ale także przez osobę, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.(więcej…)

Prawo konkurencji

Czy sklepy dyskontowe są uprawnione do sprzedawania produktów własnej  marki? 

Wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Innymi słowy, w sklepach dyskontowych towary oznaczone własnymi „markami” nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej wartości obrotów. Ustanowione przez ustawodawcę ograniczenie sprzedaży towarów wprowadzanych do obrotu pod własnym znakiem towarowym właściciela dużego sklepu ma na celu ochronę dostawców towarów, którymi najczęściej są mali lub średni przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy dostarczają na zamówienie sieci dyskontowych towary opatrzone marką tej sieci, pozostają bowiem w praktyce dla konsumenta anonimowymi podmiotami, co utrudnia w dużej mierze marketing ich własnego przedsiębiorstwa i w konsekwencji dotarcie z własną marką do klienta docelowego, czyli konsumenta. Dostawcy, o których mowa powyżej, są zazwyczaj uzależnieni gospodarczo od sieci dyskontowych, które dysponują lepszym zapleczem handlowym, co sprawia, że dostawcy ci funkcjonują bardzo często na granicy opłacalności.(więcej…)

Prawo konkurencji

Na czym polega wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa?

Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Założeniem, który legł u podstaw ww. czynu nieuczciwej konkurencji, jest ochrona klientów przed omyłkami co do tożsamości przedsiębiorstwa. Co istotne, do popełnienia ww. czynu wystarczy zaledwie sama możliwość wprowadzenia klienta w błąd przez dane oznaczenie przedsiębiorstwa – ustawodawca nie uzależnia popełnienia ww. czynu nieuczciwej konkurencji od rzeczywistego wprowadzenia w błąd w klienta, co oznacza, że do jego dokonania wystarczy istnienie jedynie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez dane oznaczenie.(więcej…)

PRAWO KONKURENCJI

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji?

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

 1. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 2. fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 3. wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
 4. naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 5. nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 6. naśladownictwo produktów,
 7. pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 8. utrudnianie dostępu do rynku,
 9. przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 10. nieuczciwa lub zakazana reklama,
 11. organizowanie systemu sprzedaży lawinowej,
 12. prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

(więcej…)

Prawo konkurencji

O największej zmorze handlowców. Czyli cała prawda o opłatach półkowych.

Powszechnie znane jako tzw. „opłaty półkowe”, to nic innego jak czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) polegający na  pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. W praktyce czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa powyżej, dopuszczają się najczęściej sieci handlowe, które pobierają od swoich dostawców różnego rodzaju opłaty, np. marketingowe, logistyczne, reklamowe, utylizacyjne, związane z obsługą określonych systemów informatycznych, itd. w ustalonej wcześniej wysokości stanowiącej określony procent ceny sprzedaży dostarczonego przez dostawcę towaru. (więcej…)