PRAWO KONSUMENCKIE

Roszczenia przysługujące konsumentowi w przypadku wady fizycznej rzeczy ruchomej

Zagadnienie wad fizycznych rzeczy oraz odpowiedzialność sprzedawcy za wadę rzeczy określają przepisy kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Poniżej zostały przedstawione roszczenia kupującego będącego konsumentem w stosunku do sprzedawcy.

Co to jest wada fizyczna rzeczy?

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową, co ma miejsce w sytuacji, gdy rzecz:

  1. nie ma właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub jej przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego,
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
  4. jest niekompletna,
  5. została zamontowana i uruchomiona w nieprawidłowy sposób przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postępował zgodnie z instrukcją sprzedawcy.

(więcej…)

Prawo konsumenckie

Nowa ustawa o prawach konsumenta

25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827; dalej: „Ustawa”), która wprowadza zmiany w dotychczasowej regulacji dotyczącej praw konsumentów. Zmiany powodują konieczność dostosowania prowadzonej przez przedsiębiorców działalności do standardów określonych w Ustawie. Dotyczy to relacji z konsumentami (B2C). Przedsiębiorcy mają na to okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy. Wydaje się, że jest to wystarczający czas na przystosowanie procedur działalności przedsiębiorcy do wymagań określonych w Ustawie. Celem ustawy jest przede wszystkim dostosowanie polskiego prawa do prawa wspólnotowego oraz ujednolicenie przepisów dotyczących umów zawieranych konsumentami. Dostosowanie polskich przepisów do przepisów europejskich oznacza, że przepisy wszystkich krajów unijnych będą miały zbliżone regulacje w ww. zakresie, dzięki czemu polscy konsumenci będą mieli wyobrażenie również o przepisach innych krajów, które będą w gruncie rzeczy podobne do polskich. (więcej…)